Inschrijving

Inschrijving vindt schriftelijk plaats. d.m.v. het invullen van het aanmeldformulier voor het betreffende
“Open Your Heart” traject. Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. Inschrijving is
persoonsgebonden en bindend*.

Inschrijving bedrijf, onderneming of organisatie

Inschrijvingen die via het bedrijf of onderneming/instelling komen, ontvangen een aanmeldingsformulier voor alle deelnemers die compleet ingevuld dient te worden. Deelname aan een van de “Open Your Heart” trajecten, door een ander dan de aangemelde persoon*, kan tot uiterlijk 2 weken vóór aan aanvang van de training worden aangevraagd. Dit omdat álle “Open Your Heart” trainingen ‘op maat’ geschreven worden. STEMA opleidingen & Coaching houdt zich het recht voorbehouden deze vervanging – onder opgaaf van reden – te weigeren. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging/overeenkomst en een factuur.

Betaling

Na de totstandkoming van de overeenkomst/bevestiging dient binnen 7 dagen 25% van het totale “Open Your Heart” traject te worden voldaan. Het resterende bedrag dient in alle gevallen 7 dagen voor het aanvangen van het “Open Your Heart” traject te zijn voldaan. Indien niet of niet tijdig is betaald, is Stema Opleidingen & Coaching gerechtigd de deelnemer toegang tot het betreffende traject te weigeren. Deze weigering ontslaat de deelnemer niet van de verplichting het totale bedrag van het “Open Your Heart” traject, te voldoen. Er is géén sprake van restitutie. Indien betaling achterwege blijft, is Stema Opleidingen & Coaching gerechtigd de totale vordering uit handen te geven aan een incassobureau. De kosten worden verhaald op de debiteur.

Annulering

Annulering van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk door middel van een aangetekend schrijven uiterlijk 2 weken vóór aanvang van het “Open Your Heart” traject. Restitutie vindt plaats onder aftrek van de door Stema Opleidingen & Coaching al gemaakte administratie-, reservering-, voorbereidingskosten van 25% van de totale deelnamekosten. Annuleert u binnen twee weken voor aanvang van de training, dan wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Annuleert u binnen 48 uur vóór aanvang van de training, dan bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk, telefonische annuleringen worden niet als geldige annuleringen aangemerkt. Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden het “Open Your Heart” training traject niet door kan gaan, wordt het volledige door u betaalde bedrag terugbetaald.

Locatie, data, samenstelling groepen

Stema Opleidingen & Coaching is gerechtigd – indien er sprake is van overmacht – de locatie, data en tijdstip van de training te wijzigen. Van eventuele wijzigingen zal de deelnemer tijdig – vooraf – op de hoogte worden gebracht. De samenstelling van de groepen wordt door Stema Opleidingen & Coaching bepaald.

Deelname aan de training

Tussentijds onderbreken van de training door deelnemers, geeft géén restitutie van de deelnamekosten. Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden, kan in overleg naar deelname op een andere datum en locatie gezocht worden. 

——————-

Deelnemers dragen te allen tijde zelf verantwoordelijkheid voor hun fysieke en psychisch welzijn.

Van de deelnemer wordt verwacht, dat zij de intentie hebben (vriendelijk) deel te nemen aan het “Open Your Heart” traject. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert waardoor een goede uitvoering van het “Open Your Heart” programma wordt bemoeilijkt, kan door (trainster) Stema Opleidingen & Coaching worden uitgesloten. Alle daaruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.